Zgłoszenie prezentacji

Osoby pragnące wygłosić referat podczas Zjazdu proszone są  o przesłanie wraz ze zgłoszeniem dodatkowo pliku tekstowego (formaty .doc, .docx) z abstraktem proponowanego wystąpienia, o objętości nie przekraczającej 300 słów (Times New Roman – 12, odstęp między wierszami 1,5). W dokumencie zawierającym abstrakt prosimy zamieścić tytuł proponowanego wystąpienia, imię i nazwisko autora wraz z danymi o afiliacji i danymi kontaktowymi. W nazwie pliku prosimy o wpisanie „Abstrakt [imię i nazwisko]„. Treść referatu powinna być związana z tematyką zjazdu.

Zgłoszenia abstraktów przyjmujemy do dnia 15 kwietnia 2016 r.. Komitet Naukowy Zjazdu zadecyduje o kwalifikacji zgłoszonych referatów i posterów do dnia 30 kwietnia i dokona ich atrybucji do poszczególnych paneli tematycznych.

Referaty zgłoszone na Zjazd, po nadesłaniu pełnych tekstów do dnia 30 maja 2016 r. i uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w XX Tomie Problemów Współczesnej Kryminalistyki zgodnie z regulaminem publikowania prac w tym roczniku. Pełen tekst abstraktu powinien uwzględniać zamieszczone poniżej wytyczne redakcyjne.

Prezentacja plakatów – zapraszamy także do przygotowywania plakatów informacyjno-naukowych w formacie A0, o tematyce związanej z szeroko rozumianą kryminalistyką i ruchem naukowym. Najlepsze plakaty, wybrane przez komitet naukowy zjazdu,  będą prezentowane w trakcie konferencji. Do zgłaszania swoich plakatów (przesyłanych wraz z formularzem zgłoszeniowym w pliku graficznym) zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w zjeździe przedstawicieli instytucji powiązanych z kryminalistyką, nie wyłączając Studenckich Kół Naukowych. Prosimy o zgłoszenia prezentacji plakatów do 15 kwietnia 2016 r.

Tematyka konferencji obejmuje

  • dydaktykę kryminalistyczną,
  • badania naukowe w katedrach i jednostkach naukowych związanych z kryminalistyką,
  • badania realizowane przez młodych kryminalistyków/naukowców (do prezentowania referatów w tym zakresie, w szczególności opisujących własne badania zachęcamy zwłaszcza doktorantów)

E-mail: zjazdkatedr@uw.edu.pl   lub  fk@uw.edu.pl

Dokumenty: