Publikacja artykułu

Artykuły przeznaczone do publikacji mogą być przedstawione w języku polskim, litewskim, angielskim, rosyjskim lub niemieckim z podsumowaniem w tym samym języku i języku angielskim.

Artykuły będą recenzowane. Co najmniej jedna recenzja (w języku polskim, angielskim, litewskim, rosyjskim lub niemieckim) powinna być przedstawiona z kraju uczestnika. Ilustracje czarno-białe. Artykuły muszą być przygotowane w Times New Roman, rozmiar 12, do 14 stron tekstu wraz z ilustracjami. Na pierwszej stronie, przed tytułem i właściwym tekstem pracy, należy umieścić: stopień (i tytuł) naukowy, imię i nazwisko Autora (Autorów), afiliację. Praca winna być zakończona słowami kluczowymi i streszczeniem nieprzekraczającym 10 wierszy maszynopisu. Przypisy należy zamieścić na każdej stronie odwołania.

Na końcu pracy należy zamieścić: adres mailowy, numer telefonu i adres korespondencyjny Autora, na który kierowana będzie korespondencja. Artykuły do publikacji przyjmuje Litewskie Towarzystwo Kryminalistyczne (LTK) konferencija.vilnius@gmail.com; henryk.malewski@gmail.com. do dnia 15 maja 2016 r. Streszczenia artykułów należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2016 r. na wyżej wskazany adres mailowy LTK.

Koszt publikacji artykułu: 50 euro